“Хүүхэд судлал”-ын мэргэшлийн зэргийн шалгалтын хураамж

ЭМС/СС-ын хамтарсан “Журам батлах, зардлын жишиг, төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай” 2015 оны 97/56 тоот тушаалд заасны дагуу Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэшлийн зэргийн шалгалтын багц төлбөр болох 125.000 Төгрөгийг ХААН Банкны 5024976284 (Б.Амгалан) тоот дансанд Онолын шалгалтанд орохоос өмнө тушаана уу. Гүйлгээний утга дээр овог, нэрээ бүтнээр бичнэ.

МХАА

2020.10.29