“Хүүхэд судлал”-ын мэргэшлийн зэргийн онолын шалгалтын дүн

Мэргэшлийн зэргийн шалгалтын онолын шалгалтанд 60 буюу түүнээс дээш оноо авсан тохиолдолд онолын шалгалтанд тэнцсэнд тооцох буюу онол ба дадлага шалгалтын дүнгийн дундаж 80%-аас дээш тохиолдолд МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРЭГТ тэнцсэнд тооцно.

“Хүүхэд судлал”-аар ахлах, тэргүүлэх зэргийн онолын шалгалтанд тэнцсэн эмч нарын шифр: 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225, 4227, 4228, 4229, 4230, 4231, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243 ба дүн 60%-аас 95%-ын хооронд байна. Онолын шалгалтанд тэнцээгүй эмчийн шифр 4226 (51%).  

Шалгалтын нэгдсэн дүнд субъектив шийдвэр гаргалтын нөлөөллөөс зайлсхийж, онолын шалгалтын дүнг дадлага шалгалтын дүн гарсны дараа комиссын хэмжээнд ил болгож, нэгдсэн дундажыг тооцох болно. Дадлага шалгалтыг 11 дүгээр сарын 10, 11-ний өдрүүдэд зохион байгуулна.

МХАА

2020.11.02