Алсын хараа, зорилго

Алсын хараа:

ЭХ ОРНЫ ИРЭЭДҮЙ ЭРҮҮЛ ХҮҮХЭД өсгөн бойжуулахын төлөө ажиллана. 

Зорилго:

Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарт хүүхэдтэй ажиллаж буй эмч, эмнэлгийн ажилтан нарыг нэгтгэн, үйл ажиллагааг нь дэмжин чадавхжуулж, нотолгоонд тулгуурласан эмнэлзүйн шинэ технологийг нэвтрүүлэх, эцэг, эхчүүдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх эх орны ирээдүй эрүүл хүүхэд өсгөн бойжуулахад анхааран ажиллах.