Нууцлалын бодлого

Монголын Хүүхдийн Анагаахын Академийн гишүүдийн нууцлалын бодлого

Гишүүдийн элсэх үед бөглөж буй мэдээллийг зөвхөн бүртгэж авч буй Хүүхдийн Анагаахын академийн ажилтан мэдэх боломжтой.

Монголын Хүүхдийн Анагаахын Академийн гишүүдийн хувийн мэдээллийг бусдад өгөхгүй.

Хувь хүний мэдээллийг байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалттай холбоотой дотоод үйл ажиллагаанд ашиглана. /Гишүүнчлэлийн хэлбэрийг тохируулах, гишүүнчлэлийг баталгаажуулах, нийт гишүүдийн судалгаа гаргах/