Гишүүдийн эрх, үүрэг

Монголын Хүүхдийн Анагаахын Академийн Гишүүдийн эрх, үүрэг

  1. Монголын Хүүхдийн Анагаахын Академийн гишүүн нь өөрийн гишүүнчлэлийн хэлбэрт багтсан эрхийг эдлэнэ.
  2. Монголын Хүүхдийн Анагаахын Академиас зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд хувь нэмэр оруулах, зохион байгуулалтанд оролцох эрхтэй.
  3. Монголын Хүүхдийн Анагаахын Академийн үйл ажиллагаатай холбоотой санал, гомдлыг ирүүлэх эрхтэй.
  4. Монголын Хүүхдийн Анагаахын Академиас гаргадаг сэтгүүлд (өгүүлэл, илтгэл, ховор тохиолдол, лекц) зохих журмын дагуу бэлтгэн, редакцийн гишүүдийн зөвлөгөөний дагуу засвар хийн нийтлүүлэх эрхтэй.
  5. Монголын хүүхдийн Анагаахын Академиас зохион байгуулж буй хурал, семинарт зохих журмын илтгэл тавих эрхтэй.
  6. Монголын Хүүхдийн Анагаахын академийн гишүүнээр элссэн тохиолдолд 1 жилийн хураамжийг тогтоосон ханшийн дагуу төлөх үүрэгтэй.